آينه

امروز با همان قلاب سنگ کودکی

                           به سمت آینه ای نشانه رفتم

... دیگر از آینه ها بیزارم

                              و از خودم 

که درون آنها می لغزد

                      و مرا نظاره میکند

و از تحمل این همه بدی 

                      که دستانم را آلوده کرده ام

من سزاوار نابودیم

                    سزاوار عقاب

                             و سزاوار هزاران فرسنگ زیر خاک

                                                                    تا مدفون شود این تن نامهربانم

من از آینه ها بیزارم

                   ... و از خودم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید