در زندگي يك چيزهايي هست كه نميتوان فراموش كرد.

گاهي يك نگاه كه در خلوت روياها ايستاده است و نگاهت ميكند.

گاهي يك سلام كه در گوشه دلت نشسته و همواره سلامت ميكند

/ 0 نظر / 5 بازدید