اكـنـون به ابعاد متفاوت عشق در شرايط وجود و يا نبود سه خصيصه فوق در يك رابطه توجه كنيد:

تعهد+صميميت و نبود هوس: ايـن رابـطـه در خـطـر فروپاشي قرار ندارد اما نيازمند خلاقيت و انگيزه براي شعله ور ساختن مجدد عشق ميباشد.

تعهد+هوس و نبود صميمـيت: ايـن رابـطه عذاب آور است - گـاهـي اوقـات انـگـيـزه شديدي آنها را جذب يكديگر ميكند اما سرانجام به ياس و ناكامي منجر ميگردد زيرا قادر به آن نميباشند كه رابطه يشان را عميق تر سازند. يا آنكه افكار، علايق و آرزوهاي قلبي يكديگر را بشناسند.

صميميت+هوس و نبود تعهد: اين رابطه يك شبه است - كشش و اشتياق شديدي حكمفرماست اما عدم امنيت از آنـكه رابـطـه تـا چـه مـدت دوام خـواهـد آورد هر دو فرد را مايوس ميسازد. عشق رمانتيك.

صميميت و نبود هوس و تعهد: علاقه (اين عشق نيست)

هـوس و نبود صـمـيـميـت و تعهد: عشق شيدايي.

تعهد و نبود صميميت و هوس: عشق تو خالي و راكد.

هوس+صميميت+تعهد: عشق كامل و ناب و بی عيب و نقص

/ 0 نظر / 6 بازدید