مرداب

نه توان رفتن دارم

                       و ...

                                     نه توان ماندن

پاهایم یاریم نمی کنند

                  انگار از دستانم آموخته اند

                                             که نارفیقی را بر من داشته باشند

دستم مدتی است

             که سر ناسازگاری گذاشته

                            و انگار پاهایم را نیز چنین آموخته است

...

اینجا کجاست

        چرا نمیتوانم حرکت کنم

آی رهگذر...

           اینجا کدامین مرداب است؟؟

/ 0 نظر / 6 بازدید