تنها تر از تنها

نشسته ام

          بر کنار جاده ای خاموش

                                     ساعت را

                                                و تاریخ روزها را گم کرده ام

 

کسی نمی گذرد

انگار سالیان درازی است

                       که غبار جاده را 

                                کسی با عبور خود برنچیده است

 

خورشید در دوردست نگاهم را به خود میخواند

                                                                               اما....

او نیز مرا رها خواهد کرد

                         و در تاریکی شب

                                        تنهایم خواهد گذارد...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید